شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

درباره ما

اطلاعات شرکت حسیب

ایده اولیه راه اندازی یک گروه جامع مالی و اقتصادی

سال ۱۳۸۴
سال ۱۳۸۵

تاسیس گروه مالی و اقتصادی حسیب

همکاری با بانک ها و مشاوره اقتصادی و مالی شرکت ها

سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۷

عضویت در انجمن حسابداری ایران

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۸۹

عضویت در کانون مشاوران بانکی و سرمایه گذاری

ثبت شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

سال ۱۳۹۰
سال ۱۳۹۱

ثبت به عنوان شرکت فناور رشد یافته

عضویت در نظام صنفی رایانه ای

سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

دریافت ایزو ۲۷۰۰۱ - ۲۰۱۳

دریافت ایزو ۹۰۰۱ - ۲۰۱۵

سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۵

دریافت گواهی فعالیت از شورای عالی انفورماتیک

ثبت به عنوان شرکت دانش بنیان

سال ۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷

دریافت تائیدیه فنی نرم افزار جامع سرمایه گذاری از شورای عالی انفورماتیک

دریافت تائیدیه فنی  نرم افزار جامع حسابداری مدیریت از شورای عالی انفورماتیک

سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۹

دریافت ایزو ۲۰۱۸ - ۲۱۰۰۱

تمدید گواهی دانش بنیان

سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۱

دریافت پروانه افتا

اطلاعات شرکت حسیب سیستم