شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب

مدلسازی بودجه ریزی

برای مدلسازی بودجه ریزی و تعریف منابع و مصارف از یک سو و برآورد درآمدها و هزینه‌ها از سوی دیگر نیازمند استفاده از یکی از از نظام های بودجه ریزی می باشد. انواع نظام های بودجه ریزی عبارتند از نظام بودجه ریزی مبتنی بر منابع ، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر فرآیند و یا نظام بودجه ریزی مبتنی بر نتایج. اگرچه استفاده از هر نظام بودجه ریزی میتواند خروجی هایی را در خصوص گزارشات بودجه برای ما فراهم آورد لیکن بهترین به روز ترین نظام بودجه‌ریزی روش مبتنی بر نتایج می باشد.

با توجه به اینکه سازمان ها نیازمند بازنگری و بررسی مجدد بسیاری از مفروضات بودجه در ابتدای هر سال مالی هستند لذا در برخی موارد استفاده از روش بودجه ریزی مبتنی بر صفر zbb توصیه میگردد تیم تخصصی حسین باسابقه طولانی در تدوین و طراحی مدل های بودجه ریزی و استفاده از از روش های برآورد آتی در خصوص بهبود پیش بینی ها توانایی تدوین مدل بودجه ریزی برنامه‌ای ،بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت و یا بودجه مبتنی بر صفرا با توجه به شرایط و ویژگی های سازمان در کمترین زمان ممکن دارا می باشد.

بودجه ریزی حسیب اسلاید چپ
HASIB
دسترسی آسان به خدمات

دیگر خدمات حسیب

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!